FEBRUARIS TOPP
 1. Concept 
  1. Säljare – “KahviKaveri” OY, Kahvikaveri AB företags-ID: 2823841-6
  2. Köpare – Den som köper från säljaren måste vara en myndig person och en minderårig  (14-18 år) person som har förälders eller vårdnadshavares samtycke (Bortsett från om  minderåringen förvaltar sin egna inkomst självständigt), juridisk person eller en  auktoriserad representant för de ovanstående nämnda;
  3. Köpare – en myndig fysisk person, en fysisk person som är minderårig (14–18 år) och som har sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke (med undantag för de fall då han/hon självständigt förfogar över sin egen inkomst), en juridisk person eller en auktoriserad representant för de ovan nämnda personerna som köper Varor av Säljaren;
  4. Varor som säljs i Shop och fysiska butiker;
  5. Beställning – en lista över varor som köparen ska köpa;
  6. Regler – Reglerna för köp och försäljning, som fastställer förhållandet, rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret mellan köparen och säljaren.
 2. Allmänna bestämmelser
  1. Dessa villkor är ett bindande rättsligt dokument mellan parterna, som beskriver rättigheter, skyldigheter, villkor för köp av produkterna, betalning för produkterna, leverans och återlämnande av produkterna, parternas ansvar och andra bestämmelser som rör köpet av produkterna vid köp av produkterna från säljaren.
  2. När köparen lämnar in en beställning till säljaren är han eller hon skyldig att göra sig bekant med dessa villkor och bekräftar att han eller hon har gjort det genom att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att ingå avtalet och leverera beställningen.
  3. Säljaren har rätt att när som helst ändra villkoren med tanke på lagstadgade krav. Köparen kommer att informeras om eventuella ändringar av villkoren via webbutiken.Momentet för bindning av kontrakt.
 3. Moment för bindning av kontrakt
  1. Ett avtal mellan Köparen och Säljaren ska anses ha ingåtts från och med den dag då:
   1. Köparen lägger en beställning i online butiken, skickar in sina uppgifter som behövs för att binda ett Kontrakt och göra en beställning och klicka på länken “Köp”
   2. När Köparen gör en telefon köp, skickas uppgifter in till Säljaren, som behövs för att binda ett Kontrakt, förbereda och leverera en Beställning;
   3. Köparen presenterar Beställningen och de dokument som behövs för att binda ett kreditavtal som leasingbolaget erbjuder.
 4. Köparens rättigheter
  1. Köparen har rätt att köpa varorna av säljaren i enlighet med dessa villkor.
  2. Köparen har rätt att inom 14 dagar ångra och återlämna de varor som köpts av säljaren utan att ange några skäl. Köparen ska meddela säljaren om återlämnande av varorna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. Köparen ska meddela säljaren om återlämnande av varorna i enlighet med bestämmelserna i denna klausul genom att lämna in ett fritt formulerat uttalande till säljaren där han anger sitt beslut att vägra och återlämna varorna. Meddelandet om återkallelse och återlämnande av varorna ska skickas till säljaren via e-post till den e-postadress som anges i e-butiken. Köparen ska skicka eller överlämna varorna till säljaren utan dröjsmål och senast fjorton dagar från dagen för meddelandet om att varan har återkallats och returnerats. Köparen ska endast stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
  3. Köparen har rätt att återkalla och returnera Varorna efter utgången av den 14-dagarsperiod som avses i artikel 4.2. Köparen måste meddela säljaren skriftligen och ange vilken eller vilka varor som ska returneras och orsaken till returen. För tydlighetens skull innebär denna bestämmelse inte att säljaren är skyldig att acceptera de returnerade varorna och säljaren ska besluta om returnering av varorna från fall till fall efter att ha granskat returbegäran. Om säljaren beslutar att acceptera de returnerade varorna ska returneringen och överföringen av varorna ske i enlighet med de villkor som separat överenskommits mellan köparen och säljaren.
  4. Köparen får utöva den rätt som anges i punkt 4.3 i villkoren endast om varorna inte har skadats, deras utseende inte har ändrats väsentligt och de inte har använts.
  5. Om köparen köper en uppsättning varor av säljaren och vill avvisa vissa produkter i enlighet med den rätt som föreskrivs i punkt 4.3 i föreskrifterna, ska köparen returnera hela uppsättningen varor till säljaren. Om någon av varorna i satsen inte uppfyller kraven i punkt 11.4 i föreskrifterna har säljaren rätt att vägra att acceptera den returnerade satsen varor.
  6. Artiklarna 4.2 och 4.3 i dessa villkor ska inte tillämpas på förpackade Varor som har packats upp efter leverans och som är olämpliga för återlämning av hälso- eller hygieniska skäl.
 5. Köparens skyldigheter
  1. Köparen är skyldig till att betala och ta emot varorna i dessa villkor i föreskriven ordning.
  2. Köparen som köper via Online butiken åtar sig att följa dessa och andra villkor som anges i Online butiken och i Finland.
 6. Säljarens rättigheter
  1. Säljaren har rätt till att, efter egen tanketid, bekräfta om Beställningens belopp tillåter gratis leverans. Detta belopp är markerat i Säljarens leveransvillkor.
  2. Om Köparen försöker sabotera online butikens funktion och säkerhet eller misslyckas med att följa sina skyldigheter, har Säljaren rätt till att dröja och utan förvarning begränsa eller avbryta åtkomst till online butiken.
  3. Om Köparen väljer betalningsmetoden under punkt 8.1.3 – kontakt betalning i samband med leverans av varan, har Säljaren rätt till att kontakta Köparen på de uppgifter som är inlämnade, ifall det skulle vara ifyllt oklart om leverans. Säljaren kan avbryta beställningen utan förvarning till Köparen, ifall Köparen inte nås inom 3 (tre) arbetsdagar.
  4. Säljaren har rätt att annullera beställningen vid lager fel, pris fel eller fel på webbplatsen som inte gör det möjligt att ändra den ursprungliga beställningen så att den passar båda parter vid byte av produkter (t.ex. för att erbjuda en produkt eller modell i en annan färg). Före annulleringen måste säljaren meddela köparen skriftligen eller per telefon och återbetala den förbetalda beställningen. Säljaren ansvarar inte för och kan inte kontrollera tiden för återbetalningsprocessen hos köparens bank eller kreditkortsleverantör.
 7. Säljarens skyldigheter
  1. Säljaren förbinder sig att följa dessa villkor och villkoren för e-handel. Säljaren ska följa de villkor som anges i e-butiken för att köparen ska kunna använda e-butikens tjänster.
  2. Säljaren förbinder sig att respektera köparens rätt till sekretess för sina personuppgifter och att behandla de personuppgifter som köparen lämnat endast i enlighet med det förfarande som anges i avsnitt 12 i Villkoren och lagstiftningen i Finland.
  3. Säljaren åtar sig att leverera de varor som beställts av köparen till den adress som köparen angett i enlighet med de villkor som anges i avsnitt 9 i villkoren.
  4. Om säljaren inte kan leverera de beställda varorna till köparen på grund av viktiga omständigheter, förbinder sig säljaren att erbjuda en analog eller, i möjligaste mån, liknande vara. Om köparen vägrar att acceptera en analog eller mest likartad vara, åtar sig säljaren att återbetala de pengar som köparen betalat inom 3 (tre) arbetsdagar, förutsatt att förskottsbetalning har gjorts.
  5. Om köparen utövar den rätt som föreskrivs i punkterna 4.2 – 4.3 i föreskrifterna och i händelse av det villkor som föreskrivs i punkt 4.5 i föreskrifterna, åtar sig säljaren att återbetala köparen inom 14 (fjorton) dagar från mottagandet av meddelandet om att varan har returnerats, men inte tidigare än tills varan har returnerats till säljaren eller tills köparen har lämnat bevis på att varan har skickats till säljaren.
 8. Betalning av varor och betalningsvillkor
  1. Köparen kan betala för varorna på något av de följande alternativen:
   1. Elektronisk bank – det är en förskottsbetalning som används av Köparen genom det elektroniska banksystemet. Om varan betalas på detta sätt, betalas varan via det elektroniska banksystemet enligt Köparens Beställningar.  Köparen överför pengar till Säljarens valda banks bankkonto. I detta fall ligger ansvaret för säkerheten av information hos banken eftersom alla transaktioner sker via bankens elektroniska banksystem.
   2. Banköverföring – detta är en förskottsbetalning när Köparen betalar från sitt konto till Säljarens bankkonto, baserat på en faktura för en beställning som placerats.
   3. Kontanter i samband med leverans/mottagande av vara – Köparen betalar för varan vid leverans/mottagande av vara, till Säljaren som levererat varan eller till hens auktoriserade representant eller till Säljaren i en fysisk butik.
   4. Med kort i Säljarens fysiska butik Köparen betalar för varan vid mottagande av vara i Säljarens fysiska butik
   5. Banköverföring efter leverans av vara – Köparen betalar för varan under den period som hen har kommit överens om med Säljaren och signerat ett separat partnerskapsavtal.
   6. Konsumentkreditavtalstjänst som tillhandahålls av leasingföretag är en betalningsmetod där köparen (en fysisk person) och leasingföretaget ingår ett avtal om köp av varor från säljaren.
 9. Leverans och hämtning av varor
  1. Vid beställning av varor kan Köparen välja alternativ för leverans, dvs. använda Säljarens auktoriserade erbjudna leveransservice eller ta emot varan i Säljarens fysiska butik.
  2. Leverans av vara till Köparen:
   1. Köparen, som valt leveransalternativ vid Beställning, behöver ange den exakta leveransadressen.
   2. Köparen åtar sig att ta emot varan eller nämna under Beställningen, personen som ska ta emot varan. Om Köparen (eller den nämnda personen) inte har möjlighet att ta emot varan och varan är levererad till den markerade adressen och baserat på Köparens andra dokument, har Köparen inte rätt till att presentera klagomål till Säljaren angående fel leverans till fel person.
   3. Varan levereras av Säljaren eller hens auktoriserade representant.
   4. Leveransavgift (transport) beräknas efter Beställningens storlek och leveransplats:
    1. Gratis – om kundvagnens belopp överstiger 699.00 kr;
    2. 79.00 kr. – om kundvagnens belopp är under 500.00 kr;
   5. Om Köparen vill att varan levereras utanför Finland, behöver leveransvillkoren omfattas av ett separat avtal.
  3. Köparen eller personen som utsetts vid tidpunkten för beställningen skall ta emot varan i Säljarens fysiska butik, när Säljaren har bekräftat att Beställningen redan är fullständig.
  4. Om Köparen lägger en beställning på en arbetsdag innan kl 16:00, kommer Säljaren eller hens auktoriserade representant leverera varan inom 2–5 arbetsdagar. Om det uppstår problem eller om varan inte finns i lager, är Säljaren skyldig att meddela Köparen om leveransförsening och om Köparen går med på det skall Säljaren fortsätta ifyllning av Beställningen.
  5. Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för försenad leverans om varorna inte levereras eller levereras försenad pga. Köparens skäl eller omständigheter pga. köparen.
  6. Vid leveransen av varorna till Köparen ska Köparen åtföljas av Säljaren och hens auktoriserade representant, säkerställa leveransen och varans (varornas) skick och underteckna leverans- och mottagningsdokumentet. Efter att Köparen har undertecknat leverans- och mottagningsdokumentet, anses det att försändelsen har levererats i rätt skick, att varorna inte har skadats pga. tillverkningsfel och att Beställningen (varor) är korrekt monterade (inga fel kan identifieras). Om Köparen upptäcker att försändelsens förpackning är skadat (skrynklig, våt eller på något annat sätt skadat utanpå), varan (varorna) är skadade och/eller brist på föremål för montering av varan (varorna), ska Köparen markera detta på försändelsens leverans- och mottagningsdokument och formulera till Säljaren eller hens auktoriserade representant, på hens närvarande fri formerade protokoll, om försändelsens och/eller varans (varornas) skador/brist på föremål. Om Köparen inte gör detta, kommer Säljaren friges från ansvaret av varans skador, ifall orsaken inte är tillverkningsfel och varans felaktiga montering, förutsatt att sådana brister kan observeras under extern säkerställning av varorna.
 10. Garanti för varornas kvalitet och användbarhet
  1. Egenskaperna för varje produkt som säljs av säljaren är vanligtvis märkta med produktbeskrivning på varje produkt.
  2. Säljaren ansvarar inte för om varans färgnyans, form eller annan parameter inte motsvarar varans riktiga storlek, form och färgnyans pga. egenskaperna på datorskärmen som används av Köparen.
  3. Säljaren beviljar en garanti för kvaliteten på vissa produkter under en viss tidsperiod, vars särskilda villkor och andra villkor ska anges i beskrivningarna av sådana varor. Beskrivningen av de särskilda produkterna ska anses utgöra en integrerad del av dessa villkor.
  4. Säljarens kvalitetsgaranti ska inte begränsa eller inskränka konsumenternas rättigheter enligt lag i händelse av köp av varor eller tjänster av bristfällig kvalitet.
  5. Säljaren tillhandahåller inte eftermarknadsservice för varorna, utan hänvisar köparen till det centrum som tillhandahåller eftermarknadsservice från fall till fall.
  6. I de fall då en period av lämplighet för användning är föreskriven i lag med avseende på särskilda varor, åtar sig Säljaren att sälja sådana Varor till Köparen på ett sådant sätt att Köparen ges en realistisk möjlighet att använda sådana varor innan perioden av lämplighet för användning löper ut.
  7. I de fall då varorna inte omfattas av en garantiperiod i enlighet med artikel 10.3 i detta avtal och där defekter i de sålda Varorna blir uppenbara, ska Säljaren vara ansvarig för defekter i Varorna som blir uppenbara inom två år från leveransdatumet. Om de sålda Varorna visar sig vara defekta har Köparen rätt att inom den tidsfrist som anges i denna artikel kontakta Säljaren i enlighet med artikel 12.2 i detta avtal eller att lösa tvisten i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.
 11. Coffee friend utökad garanti
  1. När du köper en kaffemaskin för hemmabruk (dvs. som privatperson) gäller fabriksgarantin i två år. Om du köper en utökad garanti förlängs garantiperioden med två år (totalt 4 år).
  2. Den utökade garantin är likvärdig med den lagliga garantin (fabriksgarantin). Det täcker alla fel på apparaten som beror på ett tillverkningsfel. Den utökade garantin gäller inte för fel som beror på mekanisk skada eller naturligt slitage. Apparater med utökad garanti ska prioriteras vid diagnos och felsökning.
  3. Kostnaden för den utökade garantiservicen för ytterligare två år är 10 % av maskinens ordinarie försäljningspris. Minsta avgift för den utökade garantin är 500 kr. Om maskinens pris är 6000 kr. är kostnaden för den förlängda garantin för denna maskin 600kr. Om produktens pris är 3500kr. debiteras 500kr. euro för den förlängda garantin.
  4. Du kan köpa den utökade garantin online, via e-post och telefon.
  5. Ring oss på +358 405 217 000
  6. Den utökade garantin gäller endast för privatpersoner. Juridiska personer är välkomna att kontakta oss för att diskutera villkoren individuellt.
 12. Sekretesspolicy
  1. Det som fattas av en såld produkt repareras, en defekt vara byts ut och returneras baserat på Finlands Skyldighetslagstiftning.
  2. Köparen, till vilken Varorna har sålts av otillräcklig kvalitet eller defekta Varor, har rätt att, på eget val, under garantiperioden (punkterna 10.3 och 10.7).
   1. kräva att säljaren avhjälper bristerna i varorna utan kostnad (reparera varorna)
   2. kräva att säljaren kostnadsfritt ersätter de defekta varorna med varor av lämplig kvalitet
   3. kräva att säljaren sänker priset i enlighet med detta
   4. kräva återbetalning av det betalda priset
  3. För att returnera Varan/varorna i de fall som anges i bestämmelserna måste köparen kontakta säljaren och lämna in en skriftlig begäran om returnering av Varan i fritt formulär.
  4. När köparen returnerar varorna i enlighet med punkt 4.3 i dessa villkor måste följande villkor uppfyllas:
   1. De returnerade varorna måste vara i sin originalförpackning och i bra skick (gäller inte vid returnering av varor av låg kvalitet);
   2. Varorna måste vara oskadade av köparen;
   3. Varorna måste vara oanvända och i gott skick (etiketter intakta, skyddsfilmer intakta etc.) (denna klausul gäller inte vid retur av varor av låg kvalitet);
   4. de returnerade varorna måste vara i samma skick som när de togs emot av kunden;
   5. När du returnerar Varorna måste du visa upp inköpsdokumentet och en skriftlig begäran om återlämnande av Varorna.
  5. Köparen kan själv leverera de returnerade Varorna till Säljarens fysiska butiker under angivna arbetstider eller skicka dem med en kurirtjänst som han eller hon väljer. Om Varorna returneras i enlighet med den rätt som anges i punkterna 4.2 och 4.3 ska köparen stå för kostnaden för returneringen av Varorna.
  6. I samtliga fall ska pengar för returnerade Varor överföras genom betalningsorder och endast till betalarens bankkonto.
 13. Skydd av personuppgifter / sekretesspolicy
  1. När köparen gör en beställning måste köparen lämna in personuppgifter com hjälper Säljaren att identifiera köparen, leverera beställningen och vid behov kontakta köparen  för ytterligare information eller (vid köparens samtycke) använda nämna  personuppgifter för direkt marknadsföring.
  2. Genom att göra en Beställning, samtycker Köparen till att det skickas notiser till hens e-postadress och telefonnummer, vilket är nödvändigt för att slutföra beställningen.
  3. En Köpare som inte vill ha sin e-postadress eller telefonnummer för avsikt av mottagande av marknadsföring, måste meddela detta till Säljaren.
  4. Säljaren garanterar att personuppgifterna som angetts av Köparen endast behandlas vid köp av produkter från Säljaren och för direkt marknadsföring (såvida Köparen meddelar i den ordning som anges i avsnitt 12.3, att hen inte vill använda sina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.). Säljaren åtar sig att avstå från att dela med Köparens personuppgifter till obehöriga personer, förutom Säljarens affärspartners, som tillhandahåller tjänster relaterade till leveransen av varorna eller andra behov för Köparens Beställning. I alla andra fall kan Köparens personuppgifter endas delas med i den ordning som föreskrivs i Finlands lagar.
  5. Personuppgifter som Köparen använder att utföra bankbestämmelser, från kredit- eller debitkonton till Säljaren via banksystemet, behandlas säkert med SSL-certifikat (eng.  Secure Socket Layer). Det enda som har ansvaret för dessa personuppgifter är banken vars tjänster Köparen använder.
  6. Köparen har som registrerad rätt att få information om hur hens personuppgifter hanteras, ändra, ta bort eller vägra till hantering av personuppgifter.
  7. För att köparen ska ha en möjlighet att göra inköp i en fullfjädrad Online butik kommer Säljaren att skriva in information i datorn (enheten) – cookies. Uppgifterna används av
   Säljaren för att autentisera köparen som en tidigare online butiks besökare, för att lagra information om varan i kundvagnen, för att samla in data om antalet besök på webbplatsen. Köparen har möjlighet att kontrollera vilken information (cookies) Säljaren har angett och ha kan ta bort några eller alla medföljande cookies. Köparen har också rätt att inte samtycka till att information (coookies) som skrivs in och används på hens dator (enhet). I sådana fall kanske vissa funktioner i online butiken inte är tillgängliga för Köparen. Genom att acceptera villkoren godkänner Köparen att information skickas in till hens dator (enhet). Detta samtycke kan återkallas när som helst av Köparen genom att ändra dess webbläsarinställningar eller genom att kontakta Säljaren.
  8. Varje begäran eller bestämmelse som rör behandling av personuppgifter ska göras skriftligt av Köparen till Säljaren. Efter mottagande av en sådan begäran eller bestämmelse från Köparen ska Säljaren skicka ett skriftligt svar till Köparen inom 30 (trettio) kalenderdagar.
  9. Om Köparen inte samtycker till sekretesspolicyn som anges i detta avsnitt av Villkoren, kommer hen att förlora rätten att använda online butiks tjänsterna.
 14. Ansvar
  1. Köparen ansvarar fullständigt för riktigheten av den information som skickats in. Om Köparen inte anger fullständiga personuppgifter, ansvarar Säljaren inte för konsekvenser och har rätten att begära att Köparen kompenserar för orsakad skada.
  2. Köparen är ansvarig för de åtgärder som utförs när han/hon använder webbutiken.
  3. Säljaren befrias från allt ansvar vid skada som orsakas av att Köparen inte har följt Säljarens rekommendationer och har misslyckats med sina egna skyldigheter och inte heller läst igenom dessa Villkor trots att möjlighet ges.
  4. Om Säljarens online butik innehåller referenser till andra företag, organisationer eller personer på internet, ansvarar Säljaren inte för informationen eller aktiviteterna som utförs på dem, hen hanterar heller inte eller övervakar dessa sidor eller företag och inte heller personer.
  5. Säljaren ansvarar inte för Köparens och Säljarens affärspartners vars tjänster Köparen beställer, i enlighet med kraven i ansvarsfördelningen.
  6. Den skyldige parten kommer att ersätta för direkta skador på den andre parten.
 15. Slutbestämmelser
  1. Dessa villkor är baserade på Finland lagstiftning.
  2. Varje förhållande som uppstår enligt dessa regler ska regleras av Finlands lagar.
  3. Alla oenigheter som följer av att dessa villkor ska följas, löses genom förhandling. Om ingen lösning uppnås, ska oenigheterna lösas i enlighet med Finlands lagstiftelse.